bhagavad gita

Latest bhagavad gita News

ಶಿವರಾತ್ರಿ – 2023 || ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ || ShivaRatri – 2023

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ , ಈ

Team Newsnap Team Newsnap

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 8 ಭವಾನ್ಭಿಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚಕೃಪಾಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ |ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚಸೌಮದತ್ತೀಸ್ ತಥೈವ

Team Newsnap Team Newsnap

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 6 ಯುದ್ಧಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರವಾನ್|ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಶ್ಚಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾ-ರಥಃ||

Team Newsnap Team Newsnap

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 5 ಧೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರವಾನ್ |ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರ-ಪುಂಗವಃ ||

Team Newsnap Team Newsnap

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 4 ಅತ್ರ ಶುರ ಮಹೇಶ್ವಾಸಭೀಮಾರ್ಜುನ-ಸಮಾ ಯುಧಿ |ಯುಯುಧನೋ ವಿರತಶ್ಚದ್ರುಪದಶ್ಚ

Team Newsnap Team Newsnap

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 3 ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮ್ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್ |ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣತವ

Team Newsnap Team Newsnap

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 2 ಸಂಜಯ ಉವಾಚ - ದೃಷ್ಠ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನಿಕಂವ್ಯೂಢಂ

Team Newsnap Team Newsnap

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 1 ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ - ಧರ್ಮ-ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರು-ಕ್ಷೇತ್ರೇಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃಮಾಮಕಾಃ

Team Newsnap Team Newsnap