ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 211 ಮಂದಿ ಪೋಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

Team Newsnap
0 Min Read
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.32.36 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.33.17 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.34.20 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.35.28 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.36.07 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.36.54 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.37.24 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.37.54 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.38.26 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.38.54 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.39.28 AM
WhatsApp Image 2023 08 02 at 7.40.13 AM
Share This Article
Leave a comment